www.mamboteam.com
หน้าหลัก arrow ความรู้ทั่วไป arrow ความรู้ทั่วไป arrow วินัยตำรวจ
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
 
 
ผู้บังคับบัญชา
kittipong.jpg
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข 
ผบช.ภ.7
pkn1.jpg
พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
_VISITORS: 330303
เมนูหลัก
มุมตรวจสอบ
ตรวจสอบรถ
ประกันสังคม
สวัสดิการ
ภาษีอากร
Mtha!
เพื่อนบ้านที่แสนดี
ผู้ดูแลระบบ
ฟังเพลง
วินัยตำรวจ
 

วินัยตำรวจ

 

วินัยตำรวจ(วินัยอย่างไม่ร้ายแรง)มาตรา78แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ข้อปฏิบัติและข้อห้าม 18 ประการ


1.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราบการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณตำรวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการ


2.
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 


3.
ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย 


4.
ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้


5.
ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว


6.
ต้องรักษาความลับของทางราชการ 


7.
ต้องสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการตำรวจด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 


8.
ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย โดยห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน


9.
ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ


10.
ต้องไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ


11.
ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย


12.
ต้องไม่ใช่กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร


13.
ต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว


14.
ต้องไม่กระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตำรวจ


15.
ต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ


16.
ต้องไม่กระทำการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน


17.
ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท


18.
กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

วินัยอย่างร้ายแรง 7 ประการ(มาตรา 79)


1.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 


2.
ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้ง หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ


3.
เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ


4.
กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือรับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


5.
กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง


6.
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆรวมทั้งการกระทำความผิดตามมาตรา 78 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง


7.
กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร.

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ผู้บริหาร
ceo.jpg
พ.ต.อ.ไชยกร  ศรีหล้าเดโช
ผกก.สภ.บ้านหนองพลับ

 
Top! Top!